توجه: اگر در زمینه قرارداد کار سوالی دارید مثلا اینکه قرارداد موقت، دایم و معین چه تفاوتی با هم دارند؟ منظور از نوع کار یا حرفه چیست و در قرارداد کار چه چیزی باید نوشته شود؟ قرارداد ازمایشی با قرارداد عادی چه تفاوتی دارد؟ چه مواردی از مبالغ پرداختی باید در قرارداد ذکر شود؟ و یا سوال های مشابه دیگر می توانید سوال خود را به صورت تلفنی بپرسید. برای این کار به صفحه مشاوره در زمینه قانون کار بروید تا از نحوه ارتباط تلفنی مطلع شوید. تلاش ما بر آن خواهد بود تا با هر میزان اطلاعاتی که شما از قانون کار دارید به سوال شما پاسخ داده شود.

مطابق ماده 7 قانون کار قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبی یا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت حق السعی كاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای كارفرما انجام می دهد. پس قرارداد می تواند هم کتبی و هم شفاهی باشد ولی به استناد تبصره 3 همین ماده، قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد.
فرم معرفی شده از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطبق با ماده 10 قانون کار بوده و شامل مفاد زیر است:


جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
قرارداد کار
1) مشخصات طرفین:
کارفرما/نماینده کارفرما:
آقای / خانم / شرکت .................................................... فرزند ........................... شماره شناسنامه / شماره ثبت ................................................. به نشانی .............................................................................................................................................................................................................................
کارگر:
آقای / خانم .................................................. فرزند .............................. متولد ........................... شماره شناسنامه ....................................... شماره ملی ......................................... میزان تحصیلات ............................ نوع و میزان مهارت .......................................................................... به نشانی  : .........................................................................................................................................................................................................................
2) نوع قرارداد: دائم             موقت           مدت قرارداد: .........................        کار معین
3) نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد : ................................................................................
4) محل انجام کار: ............................................................. 5) ساعت کار: .........................................................
میزان ساعت کار و شروع و پایان آن با توافق طرفین تعیین می گردد. ساعت کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است.
6) حق السعی:
الف : مزد ثابت / مبنا / روزانه / ساعتی ......................................... ریال (حقوق ماهانه : ........................................................................... ریال)
ب : پاداش افزایش تولید یا بهره وری ................................................ ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.
ج : سایر مزایای مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله مرخصی ها، تعطیلی ها، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) و کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.
7) حقوق و مزایای کارگر : بصورت هفتگی / ماهانه به حساب شماره ................................................ نزد بانک ................................. شعبه ........................................ توسط کارفرما یا نماینده وی پرداخت می گردد.
8) بیمه: به موجب ماده (148) قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید.
9) عیدی و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار، مصوب 6/12/1370 مجلس شورای اسلامی، به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت / مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. برای کار کمتر از یک سال، میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت کارکرد محاسبه خواهد شد.
10) حق سنوات یا مزایای پایان کار: به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات، مطابق قانون به کارگر پرداخت می شود.
11) این قرارداد در تاریخ ............................................ در چهار نسخه تنظیم گردید که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه به تشکل کارگری (در صورت وجود) و یک نسخه نیز توسط کارفرما به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تحویل داده می شود.
امضای کارفرما/نماینده کارفرما                                                                                    امضای کارگر

فایل pdf فرم خام قرارداد را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

دانلود فایل pdf قرارداد خام
تعداد بازديد : 109140