یکی از فرم هایی که بین کارگر و کارفرما رد و بدل می شود، فرم پرداخت نقدی به کارگر است که می تواند در قالب های مختلف از جمله پرداخت مساعده، پرداخت حقوق و غیره می تواند باشد. در ادامه نمونه فرم پرداخت آمده است:

 نمونه فرم
تعداد بازديد : 4206