بر اساس ماده 41 قانون كار شوراي عالي كار در پايان هر سال حقوق پايه، بن كارگري و پايه سنوات را براي سال بعد تعيين مي نمايد. حق مسكن نيز با پيشنهاد شوراي عالي كار و پس از تصويب هيات وزيران مشخص مي گردد. ميزان حقوق پايه، بن كارگري و حق مسكن از سال 1369 در جدول زير آورده شده است. براي آگاهي از تعريف پايه سنوات و ميزان آن در سال هاي مختلف اينجا كليك نماييد.

 
سال حقوق ماهانه (ریال) بن (ريال) مسكن (ريال)
1369 30,000    
1370 50,310    
1371 68,010    
1372 89,820    
1373 116,820    
1374 159,990    
1375 207,210    
1376 254,460    
1377 301,530    
1378 361,830 3,000 7,000
1379 458,010 3,000 7,000
1380 567,900 2,000 7,000
1381 698,460 10,000 6,000
1382 853,380 20,000 6,000
1383 1,066,020 20,000 6,000
1384 1,225,920 40,000 100,000
1385 1,500,000 100,000 100,000
1386 1,830,000 100,000 100,000
1387 2,196,000 100,000 100,000
1388 2,635,200 100,000 100,000
1389 3,030,000 200,000 100,000
1390 3,303,000 280,000 100,000
1391 3,897,000 350,000 100,000
1392 4,871,250 350,000 100,000
1393 6,089,100 800,000 200,000
1394 7,124,250 1,100,000 200,000
1395 8,121,660 1,100,000 200,000
1396 9,299,310 1,100,000 400,000
1397 11,112,690 1,100,000 400,000
1398 15,168,810 1,900,000 1,000,000
1399 18,354,270 4,000,000 1,000,000
1400 26,554,950 6,000,000 4,500,000

 
تعداد بازديد : 7683